ارتباط با ما

آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

* مواردی که باید حتما کامل شوند.

Managing Director,Central office

Address:No.1088, Front Of Bonakdar , Solaymanie Station, Qazvin Ave, Tehran, Iran
Zip Code:1358895315
Email: info@partloader-co.ir
Phone: +9821 55708279 , +98 21 55703570
Fax: +9821 55758136
Mobile: +98 9391119657

Be Sociable, Share!